• Historie a vize školy

    Škola vznikla jako jedno z prvních soukromých středních odborných učilišť a pod názvem První české soukromé střední odborné učiliště byla v roce 1991 zařazena do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT ČR a ve školním roce 1991/1992 zahájila svou činnost.

    Zřizovatel a ředitel školy v jedné osobě, PhDr. Václav Andrle CSc., coby fyzická osoba, s kolektivem pracovníků tak pružně reagoval na požadavky podnikatelské a profesní sféry pražského regionu a na trendy v poptávce veřejnosti po odborném vzdělání. Zpočátku byla škola zaměřena na výuku žáků stavebních oborů. První absolventi školy proto získali výuční list v oborech vzdělání Zedník, Tesař, Truhlář a Malíř. Za svou činnost získala škola v roce 1992 medaili J. A. Komenského.

    V průběhu let se vzdělávací nabídka učebních oborů rozšířila o učební obory Prodavač, Pekař, Cukrář, Aranžér a Kadeřník.  Na zájem o střední vzdělání s maturitou vedení školy reagovalo zavedením nástavbových oborů Obchodní provoz a Stavební provoz - denního i dálkového studia a studijního oboru Obchodník. K nim byly přidány dvouleté obory Potravinářská výroba, Zpracování dřeva, Stavební výroba a Obchodní provoz. S tím souvisela i změna názvu na První české soukromé střední odborné učiliště a Učiliště. Se změnou oborů vzdělání se měnil i statut a název školy.  K datu 1. 2.1997 škola, v návaznosti na společenské změny, získala statut soukromé obchodní společnosti a vzniklo První české soukromé střední odborné učiliště a Učiliště s.r.o

    Škola postupem let stále přizpůsobovala vzdělávací nabídku celospolečenské poptávce. Provoz obchodu byl nahrazen oborem Podnikání, dvouleté obory byly zrušeny, a s tím se opět měnil i název školy. V září 2007 s přidáním studijního oboru Gymnázium a se souhlasem Společnosti bratří Čapků, začíná škola používat název Gymnázium bratří  Čapků  a První české soukromé střední odborné učiliště s.r.o., které od školního roku 2008/2009  působí “ jako dva  vzdělávací  subjekty ,, pod jednou střechou“.

    S cílem umožnit absolventům kadeřnického oboru získat středoškolské vzdělání s maturitou, bylo zavedeno od 1. 9. 2014 dvouleté nástavbové studium Vlasová kosmetika. Na stoupající zájem o odborné vzdělávání v uměleckořemeslných oborech reagovala škola od 1. 9. 2016 výukou oboru vzdělání Vlásenkář a maskér.
    P
    otřeby inkluzivního vzdělávání škola podpořila rozšířením struktury oborů vzdělání skupiny E - Truhlářská a čalounická výroba, Prodavačské práce a Cukrářská výroba, které v rámci tříletého studia umožňují získat výuční list žákům se SVP a OMJ.

    V současné době škola nabízí obory vzdělání v kategorii H:

    • Kadeřník (69-51-H/01)
    • Truhlář (33-56-H/01)
    • Cukrář (29-54-H/01)
    • Vlásenkář a maskér (82-51-H/05)

    V kategorii E škola nabízí obory vzdělání:
           Potravinářská výroba  (29-51-E/01) - Cukrářské práce
            Truhlářské a čalounické práce (33-56-E/01) – Truhlářské práce                   

    Pro absolventy oborů vzdělání s výučním listem v kategorii H, je nabízen od školního roku 2022
    2 letý nadstavbový obor vzdělání s maturitou.

    • Podnikání (64-41-L/51) – denní forma studia

    V průběhu let škola prováděla modernizaci školních odborných pracovišť. Pro výuku žáků kadeřnického oboru byla vybudována vlastní moderně zařízená kadeřnická provozovna a pro obor vzdělání Vlásenkář a maskér profesionálně vybavená vlásenkářsko-maskérská dílna.  Pro obor vzdělání Truhlář vedení školy plánuje modernizaci strojního zařízení odborných učeben.

     

    Celkový způsob života školy, všechny procesy a aktivity školy, přístupy týmu vyučujících i ostatních pracovníků školy, jsou založeny na principech demokratické občanské společnosti, na zásadách a principech trvale udržitelného rozvoje, na pravidlech pro profesní uplatnění v rámci moderního dynamického trhu práce i na strategii všestranné aplikace informačních a komunikačních technologií ve všech oblastech činnosti školy. Velký důraz je kladen na vytváření mezipředmětových vazeb, které rozšiřují klíčové kompetence žáků. Součástí výuky jsou besedy s odborníky, návštěvy výstav, odborné exkurze, soutěže, skupinové projekty a různé formy zapojení žáků do prezentačních akcí školy.

    Pedagogická koncepce školy důsledně vychází z principu spoluzodpovědnosti žáků za vlastní vzdělávání, jehož uplatnění rozvíjí žákovské osobnostní kompetence, tj. potřeby pracovat na vlastním rozvoji, plánovat sebezdokonalování, chápat nutnost celoživotního vzdělávání ve znalostní společnosti třetího tisíciletí. Jedná se o vzdělávací program, jehož cílem je, aby obsah přípravy žáků tvořil organický celek vědomostí, znalostí a praktických dovedností s ohledem na jejich soukromý a občanský život a na speciální požadavky odborné přípravy pro budoucí povolání. Dosažené vzdělání splňuje základ pro další vzdělávání v systému celoživotního vzdělávání. Získané znalosti a vědomosti mohou žáci rozvíjet a prohlubovat nástavbovým studiem.

     

    V současné době, vyznačující se poptávkou po možnostech rekvalifikací a získání dalších odborností, škola, vedle rozvoje a podpory stávajících oborů vzdělání, plánuje zaměřit se také na vzdělávání dospělých.  Jedním z koncepčních záměrů je vytvoření centra celoživotního vzdělávání a poskytování rovných příležitostí ke vzdělávání pro všechny. Zapojováním do programů EU pro podporu nejen odborného vzdělávání se škola snaží optimalizovat podmínky a kvalitu vzdělávání.
    Koncepci školy tak, jak ji vytvořil PhDr. Václav Andrle, od 4. 3. 2021 úspěšně rozvíjejí jeho nástupci PhDr. Lenka  Andrlová a JUDr. Jan Andrle, kteří z pozice zřizovatelů usilují ve spolupráci s vedením školy o stálé zlepšování funkčnosti školy tak, aby její prostředí bylo zajímavé, podnětné a odráželo život školy jako společenství.

 • Sleduj gymnázium na sociálních sítích

 • Sleduj učiliště na sociálních sítích