• PŘÍJÍMACÍ ŘÍZENÍ GYMNÁZIUM

    • Obor vzdělání: Gymnázium, kód oboru 79-41-K/41

     Forma vzdělávání: denní

     Délka vzdělávání: 4 roky

      

     Řádně vyplněnou přihlášku ke studiu do 1.kola přijímacího řízení odevzdá uchazeč ředitelce školy nebo pověřenému zástupci pro přijímací řízení nejpozději do 1. 3. 2023. (Úřední hodiny: pondělí - pátek 8.00 - 15.00 hod. nebo dle individuální dohody). Při odevzdání přihlášky poštou rozhoduje razítko poštovního úřadu na obálce.

     V případě zájmu uchazeče o navýšení časového limitu pro konání písemných testů jednotné přijímací zkoušky, dodá uchazeč (zákonný zástupce) k vyplněné přihlášce "Doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělání".

      

     Přijímací řízení se skládá z:

      

     1) Jednotná přijímací zkouška (JPZ)

      

     Forma písemných testů z českého jazyka a literatury a matematiky a jejích aplikací podle pokynů MŠMT.

      

     ·        Termín konání jednotných testů v prvním kole: 13. 4. 2023 (první termín), 14. 4. 2023 (druhý termín)

      

     Uchazeč koná JPZ v prvním termínu ve škole uvedené v přihlášce v prvním pořadí, ve druhém termínu ve škole uvedené ve druhém pořadí. Každý uchazeč může konat oba testy dvakrát (v prvním termínu ve škole uvedené v přihlášce v prvním pořadí, ve druhém termínu ve škole uvedené ve druhém pořadí). Uchazeči se vždy do celkového hodnocení započítává lepší výsledek z každého testu, a to na obou školách.

     Uchazeči s SVP (speciální vzdělávací potřeby) mohou mít uzpůsobené podmínky pro konání JPZ v závislosti na rozhodnutí ředitele (ve spolupráci s CERMATem) podle vyjádření školského poradenského zařízení přiloženého k přihlášce ke vzdělávání.

     Uchazeči – cizinci, kteří získali předchozí vzdělání v zahraniční škole a nejsou občany ČR, mohou požádat o prominutí JPZ z Českého jazyka a literatury. Škola ověří potřebnou znalost českého jazyka v rámci motivačního pohovoru.

      

     2) Školní přijímací zkouška

      

     Uchazeči budou pozváni na přijímací – motivační pohovor, v jehož rámci bude zjišťována motivace ke studiu, všeobecný přehled (dějepisný a zeměpisný přehled, významné události a data Česka a Evropy) a krátký rozhovor v anglickém jazyce. Součástí pohovoru je i předložení seznamu přečtené literatury v rozmezí 20 – 25 knih. Pozornost bude věnována také prospěchu v profilových předmětech (český jazyk a literatura, cizí jazyk, společenskovědní předměty), zájmovým aktivitám, účasti v literárních, výtvarných či znalostních soutěžích a vlastní tvorbě.

      

      

     Kritéria přijímacího řízení:

      

     1) Jednotná přijímací zkouška

      

     ·        Český jazyka a literatura – max. 50 bodů

     ·        Matematika a její aplikace – max. 50 bodů

      

     2) Školní přijímací zkouška – max. 50 bodů

      

     ·        všeobecný přehled – 30 bodů

     ·        rozhovor v aj – 10 bodů

     ·        přečtená literatura – 10 bodů

      

     3) Hodnocení předchozího vzdělávání (vysvědčení z 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy – případně adekvátní ročníky víceletých gymnázií zapsaných v rejstříku škol) – max. 15 bodů

      

     5 bodů za každé pololetí prospěchu

     ·        průměr 1,0 – 1,1  = 5 bodů

     ·        průměr 1,2 – 1,3  = 4 body

     ·        průměr 1,4 – 1,5  = 3 body

     ·        průměr 1,6 – 1,7  = 2 body

     ·        průměr 1,8 – 1,9  = 1 bod

     ·        průměr 2,0 a více = 0 bodů

      

     Uchazeč může získat max. 165 bodů.

     Pro přijetí ke studiu musí uchazeč získat minimálně 90 bodů. V případě, že počet uchazečů, kteří splní kritéria přijímacího řízení, bude vyšší než předpokládaný počet přijímaných studentů, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení kritérií přijímacího řízení.

      

     Výsledky přijímacího řízení:

     Ředitelka školy zveřejní seznam přijatých uchazečů pod registračními čísly do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem (CZVV zpřístupní výsledky školám nejpozději do 28. 4. 2023). Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí.

      

     Svůj úmysl vzdělávat se na Gymnáziu bratří Čapků potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

      

     Pro případné dotazy, jakož i pro přijímání přihlášek, jsme Vám k dispozici na dnech otevřených dveří každé úterý a čtvrtek v době od 13 do 16 hodin, nebo kdykoli po telefonické domluvě na čísle 736 726 330. Kontaktní osobou a pověřeným pracovníkem pro přijímací řízení je Ivan Čelko, DiS.

      

 • Sleduj gymnázium na sociálních sítích

 • Sleduj učiliště na sociálních sítích