• PŘÍJÍMACÍ ŘÍZENÍ GYMNÁZIUM

    • Obor vzdělání: Gymnázium, kód oboru 79-41-K/41

     Forma vzdělávání: denní

     Délka vzdělávání: 4 roky

     VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ 2023/2024:

     1.kolo - seznam přijatých uchazečů:

      

     POŘADÍ

     SPISOVÝ ZNAK

     MATEMATIKA

     (max. 50b.)

     ČESKÝ JAZYK

     (max. 50b.)

     ŠKOLNÍ POHOVOR

     (max. 50b.)

     VYSVĚDČENÍ

     (max. 15b.)

     PŘIJETÍ

     (min. 90b.)

     1

     GU/34/2023

     33b.

     48b.

     48b.

     15b.

     ANO (144b.)

     2

     GU/36/2023

     18b.

     45b.

     49b.

     15b.

     ANO (127b.)

     3

     GU/51/2023

     29b.

     40b.

     46b.

     14b.

     ANO (129b.)

     4

     GU/61/2023

     28b.

     49b.

     50b.

     15b.

     ANO (142b.)

     5

     GU/64/2023

     20b.

     41b.

     48b.

     10b.

     ANO (119b.)

     6

     GU/82/2023

     9b.

     30b.

     50b.

     7b.

     ANO (96b.)

     7

     GU/90/2023

     43b.

     44b.

     49b.

     15b.

     ANO (151b.)

     8

     GU/95/2023

     22b.

     34b.

     41b.

     14b.

     ANO (111b.)

     9

     GU/101/2023

     29b.

     41b.

     49b.

     12b.

     ANO (131b.)

     10

     GU/104/2023

     21b.

     36b.

     49b.

     12b.

     ANO (118b.)

     11

     GU/109/2023

     31b.

     47b.

     48b.

     10b.

     ANO (136b.)

     12

     GU/112/2023

     24b.

     36b.

     42b.

     15b.

     ANO (117b.)

     13

     GU/113/2023

     19b.

     40b.

     48b.

     14b.

     ANO (120b.)

     14

     GU/114/2023

     27b.

     44b.

     49b.

     14b.

     ANO (134b.)

     15

     GU/119/2023

     28b.

     41b.

     47b.

     13b.

     ANO (129b.)

     16

     GU/120/2023

     35b.

     41b.

     49b.

     15b.

     ANO (140b.)

     17

     GU/140/2023

     19b.

     35b.

     47b.

     11b.

     ANO (112b.)

     18

     GU/141/2023

     34b.

     45b.

     48b.

     15b.

     ANO (142b.)

     19

     GU/143/2023

     20b.

     47b.

     45b.

     11b.

     ANO (123b.)

     20

     GU/160/2023

     28b.

     45b.

     48b.

     11b.

     ANO (132b.)

      

     Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé střední učiliště s.r.o. nevyhlašuje 2.kolo přijímacího řízení na obor vzdělání Gymnázium.

      

      

     Řádně vyplněnou přihlášku ke studiu do 1.kola přijímacího řízení odevzdá uchazeč ředitelce školy nebo pověřenému zástupci pro přijímací řízení nejpozději do 1. 3. 2023. (Úřední hodiny: pondělí - pátek 8.00 - 15.00 hod. nebo dle individuální dohody). Při odevzdání přihlášky poštou rozhoduje razítko poštovního úřadu na obálce.

      

     V případě zájmu uchazeče o navýšení časového limitu pro konání písemných testů jednotné přijímací zkoušky, dodá uchazeč (zákonný zástupce) k vyplněné přihlášce "Doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělání".

      

     Pozadavek_na_zdravotni_zpusobilost_ke_vzdelavani_Gymnazium.docx

      

      

     Přijímací řízení se skládá z:

      

     1) Jednotná přijímací zkouška (JPZ)

      

     Forma písemných testů z českého jazyka a literatury a matematiky a jejích aplikací podle pokynů MŠMT.

      

     ·        Termín konání jednotných testů v prvním kole: 13. 4. 2023 (první termín), 14. 4. 2023 (druhý termín)

      

     Uchazeč koná JPZ v prvním termínu ve škole uvedené v přihlášce v prvním pořadí, ve druhém termínu ve škole uvedené ve druhém pořadí. Každý uchazeč může konat oba testy dvakrát (v prvním termínu ve škole uvedené v přihlášce v prvním pořadí, ve druhém termínu ve škole uvedené ve druhém pořadí). Uchazeči se vždy do celkového hodnocení započítává lepší výsledek z každého testu, a to na obou školách.

     Uchazeči s SVP (speciální vzdělávací potřeby) mohou mít uzpůsobené podmínky pro konání JPZ v závislosti na rozhodnutí ředitele (ve spolupráci s CERMATem) podle vyjádření školského poradenského zařízení přiloženého k přihlášce ke vzdělávání.

     Uchazeči – cizinci, kteří získali předchozí vzdělání v zahraniční škole a nejsou občany ČR, mohou požádat o prominutí JPZ z Českého jazyka a literatury. Škola ověří potřebnou znalost českého jazyka v rámci motivačního pohovoru.

      

     2) Školní přijímací zkouška

      

     Uchazeči budou pozváni na přijímací – motivační pohovor, v jehož rámci bude zjišťována motivace ke studiu, všeobecný přehled (dějepisný a zeměpisný přehled, významné události a data Česka a Evropy) a krátký rozhovor v anglickém jazyce. Součástí pohovoru je i předložení seznamu přečtené literatury v rozmezí 20 – 25 knih. Pozornost bude věnována také prospěchu v profilových předmětech (český jazyk a literatura, cizí jazyk, společenskovědní předměty), zájmovým aktivitám, účasti v literárních, výtvarných či znalostních soutěžích a vlastní tvorbě.

      

      

     Kritéria přijímacího řízení:

      

     1) Jednotná přijímací zkouška

      

     ·        Český jazyka a literatura – max. 50 bodů

     ·        Matematika a její aplikace – max. 50 bodů

      

     2) Školní přijímací zkouška – max. 50 bodů

      

     ·        všeobecný přehled – 30 bodů

     ·        rozhovor v aj – 10 bodů

     ·        přečtená literatura – 10 bodů

      

     3) Hodnocení předchozího vzdělávání (vysvědčení z 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy – případně adekvátní ročníky víceletých gymnázií zapsaných v rejstříku škol) – max. 15 bodů

      

     5 bodů za každé pololetí prospěchu

     ·        průměr 1,0 – 1,1  = 5 bodů

     ·        průměr 1,2 – 1,3  = 4 body

     ·        průměr 1,4 – 1,5  = 3 body

     ·        průměr 1,6 – 1,7  = 2 body

     ·        průměr 1,8 – 1,9  = 1 bod

     ·        průměr 2,0 a více = 0 bodů

      

     Uchazeč může získat max. 165 bodů.

     Pro přijetí ke studiu musí uchazeč získat minimálně 90 bodů. V případě, že počet uchazečů, kteří splní kritéria přijímacího řízení, bude vyšší než předpokládaný počet přijímaných studentů, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení kritérií přijímacího řízení.

      

      Do 1.ročníku od září 2023 přednostně přijímáme žáky z 9.tříd ZŠ.

      

     Výsledky přijímacího řízení:

     Ředitelka školy zveřejní seznam přijatých uchazečů pod registračními čísly do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem (CZVV zpřístupní výsledky školám nejpozději do 28. 4. 2023). Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí.

      

     Svůj úmysl vzdělávat se na Gymnáziu bratří Čapků potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

      

     Pro případné dotazy, jakož i pro přijímání přihlášek, jsme Vám k dispozici na dnech otevřených dveří každé úterý a čtvrtek v době od 13 do 16 hodin, nebo kdykoli po telefonické domluvě na čísle 736 726 330. Kontaktní osobou a pověřeným pracovníkem pro přijímací řízení je Ivan Čelko, DiS.

      

      

 • Sleduj gymnázium na sociálních sítích

 • Sleduj učiliště na sociálních sítích