• Historie a vize školy

     Gymnázium bratří Čapků vzniklo v roce 2007 se souhlasem Společnosti bratří Čapků a bylo zařazeno do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT ČR. Ve školním roce 2007/2008 zahájilo svou činnost pod názvem Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé střední odborné učiliště s.r.o.
     Jeho zřizovatel a ředitel v jedné osobě, PhDr. Václav Andrle CSc., se rozhodl vytvořit integrované školské zařízení, které by
     umožňovalo harmonicky propojit sféru gymnaziální a učňovskou: ideály humanitní, které gymnazisté budou vstřebávat zatím především teoreticky, převedou žáci učiliště společně s pedagogy již reálně v život.

     Zaměření gymnázia je inspirováno odkazem tvorby bratří Čapků a je založeno na rozšířené výuce v humanitní a umělecko-výtvarné oblasti. Vize gymnaziálního vzdělání je proto opřená především o filologickou erudici, s cílem naučit žáka aktivně, tvořivě a kultivovaně realizovat schopnosti žáka, rozvíjet jeho myšlení komplexněji, v širších souvislostech a připravit jej tak na úspěšné univerzitní studium (především na humanitních, příp. společenskovědních fakultách) či studium na uměleckých vysokých školách, k němuž přispívá, vedle anglického a francouzského jazyka, také studium latiny.

     Cílem studia na gymnáziu je získání poznatků v co nejširším spektru předmětů, možnost profilace žáků již v průběhu středoškolského studia a cílenější zaměření absolventů pro další stupně vzdělávání.
     Vedle humanitního zaměření škola usiluje o vytvoření vyvážené relace mezi teoretickou podstatou vzdělání a nezbytnou praxí, která dává studiu patřičnou komplexnost.

     Posláním školy je rozvíjet vzdělávací instituci, která bude v bezpečném a motivujícím prostředí kvalitně plnit výchovně vzdělávací práci, poskytovat žákům kvalitní střední všeobecné a odborné střední vzdělání gymnaziálního charakteru a vychovávat učícího se jedince schopného samostatně myslet, svobodně se rozhodovat, chovat se a projevovat v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami demokratické společnosti a připraveného plnohodnotně se začlenit do života společnosti.  Toto pojetí plně vystihuje motto gymnázia: ,,Účelem vzdělání není zaplnit mysl, ale otevřít ji, probudit zvědavost“, které si stanovil jeho zřizovatel PhDr. Václav Andrle. V tomto duchu od 4. 3.2021 pokračují i jeho nástupci PhDr. Lenka Andrlová a JUDr. Jan Andrle, jejichž snahou je, aby škola nebyla odtržena od okolního světa, ale sloužila jako centrum setkávání a diskuzí mezi žáky, žáků s pedagogy a širokou veřejností.

      

      

 • Sleduj gymnázium na sociálních sítích

 • Sleduj učiliště na sociálních sítích