• Modernizace truhlářské dílny

    • V naší škole je od 1. 6. 2022 do 30. 4. 2023 realizován projekt s názvem „Modernizace truhlářské dílny“, reg. č. CZ.07.4.67/0.0/0.0/19_073/0002159, inancovaný z Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Projekt je zaměřen na modernizaci technického vybavení učebny pro zkvalitnění odborné přípravy žáků v truhlářském oboru vzdělání.

     Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

    • GBČ PČS SOU Šablony II z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

    • V naší škole je od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021 realizován projekt s názvem „GBČ PČS SOU Šablony II“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_066/0013970 financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt je zaměřen na personální podporu v podobě školního speciálního pedagoga a školního psychologa. Cílovou skupinou tohoto projektu jsou žáci, pedagogičtí pracovníci a vedoucí pedagogičtí pracovníci střední školy.

    • Výzva 28 z Operačního programu Praha - pól růstu

    • Od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2020 je Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé střední odborné učiliště s.r.o. realizátorem projektu "Společně si rozumíme GBČ PČS SOU" s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001270, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti.

      

     Celková výše podpory činí 941 869 Kč.

    • Šablony pro SŠ a VOŠ I z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

    • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace pro naši školu na projekt s názvem GBČ PČS SOU Šablony I, s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_042/0005511. Dotace je čerpána od 1. 9. 2017 na platy školního speciálního pedagoga a školního psychologa, vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti čtenářská a matematická gramotnost, cizí jazyky, osobnostně sociální rozvoj, kariérové vzdělávání, polytechnické vzdělávání, výchova podnikavosti a projektová výuka a stáže pedagogů u zaměstnavatelů. Cílem dotace je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

      

     Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

    • GBČ PČSSOU - šablony OP JAK

    • Naše škola realizuje od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2025 projekt s názvem GBČ PČSSOU - šablony OP JAK, reg.č. CZ.02.02.03/00/22_003/0001811. Cílem projektu je zvýšit kvalitu vzdělávání prostřednictvím činnosti školního speciálního pedagoga a školního psychologa.

 • Sleduj gymnázium na sociálních sítích

 • Sleduj učiliště na sociálních sítích