• Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé střední odborné učiliště s.r.o. se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky www.gbc-pcssou.edupage.org v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

     Stav souladu

     Tato internetová stránka/mobilní aplikace je částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

     Nepřístupný obsah

     Níže uvedený obsah není přístupný, jelikož nespadá do oblasti působnosti platných právních předpisů (dle § 3, odst. 3 zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.

     Nepřístupný je veškerý obsah webových stránek, vyjma informací o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup a dalších povinně zveřejňovaných informací (viz vyhláška č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou; vyhláška č. 242/2018 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky (informace o organizaci a průběhu zápisu) a další.

     Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

     Toto prohlášení bylo vypracováno dne 1. září 2022.

     Pro vypracování tohoto prohlášení byla v souladu s čl. 3 odst. 1 prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2018/1523 použita následující metoda: vlastní posouzení provedené subjektem veřejného sektoru;

     Zpětná vazba a kontaktní údaje

     V případě, že zaznamenáte problémy s přístupností internetových stránek/mobilní aplikace, obracejte se, prosím na níže uvedenou zodpovědnou osobu/organizační složku. Ta vám poskytne informace o řešení příslušných problémů v oblasti souladu a na vyžádání poskytne informace o obsahu, který je vyňat z rozsahu působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

     Za přístupnost internetových stránek je v organizaci zodpovědný zástupce ředitele, email brand@gbc-pcssou.cz.

     Postupy pro prosazování práva

     Máte právo na zajištění přístupnosti té části internetových stránek, která obsahuje informace o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že u tato část internetových stránek školy nebude přístupnost zajištěna a škola nebude řádně reagovat na vaše podněty, máte právo obrátit se na níže uvedený orgán určený pro prosazování vašich práv.

     Kontaktní údaje příslušného orgánu pro prosazování práva

     Ministerstvo vnitra
     odbor eGovernmentu
     náměstí Hrdinů 1634/3
     140 21 Praha 4
     e-mail:  pristupnost@mvcr.cz

 • Sleduj gymnázium na sociálních sítích

 • Sleduj učiliště na sociálních sítích