• Potravinářská výroba - cukrářské práce


     • Název oboru

      Potravinářská výroba - cukrářské práce

      Kód oboru

      29-51-E/01

      Stupeň vzdělání

      střední vzdělání s výučním listem

      Délka studia

      3 roky

      Forma studia

      denní

      Cena 9 600 ,-- Kč/rok (aktuální ceník)

      Profil absolventa:

      Příprava absolventa směřovala k tomu, aby disponoval kompetencemi příslušnými pro výkon jednodušších cukrářských a pekařských prací. Absolvent je schopen rozpoznávat složení, funkci a význam jednotlivých surovin, používat správné technologické postupy, dovede uplatňovat nové technologie, používat nové druhy surovin a vyrábět racionální výrobky. Osvojil si vykonávání činností souvisejících se skladováním surovin a pomocných látek, přejímkou, přípravou, tříděním, hodnocením a manipulací se surovinami.  Je seznámen s platnými předpisy v potravinářství, dodržuje příslušné předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygienické předpisy v potravinářství. Uvědomuje si význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení.  Při plánování pracovní činnosti zvažuje možné náklady a zisk, posuzuje vliv na životní prostředí. Je veden tak, aby pracoval přesně, svědomitě a pečlivě – uvažoval a jednal ekonomicky v osobním i pracovním životě, projevoval se jako hospodárný a loajální pracovník v pozici zaměstnance, měl vytvořeny základní předpoklady pro rozvoj vlastních aktivit. Absolvent se může ucházet o přijetí do dalších příbuzných učebních oborů, specializačních kurzů.

     • Truhlářská a čalounická výroba


     • Název oboru

      Kód oboru

      Truhlářská a čalounická výroba

      33-56-E/01

      Stupeň vzdělání

      střední vzdělání s výučním listem

      Délka studia

      3 roky

      Forma studia

      denní

      Cena 10 800 ,-- Kč/rok (aktuální ceník)

      Profil absolventa:

      Tento obor vzdělání je určen pro vzdělávání žáků, u nichž převládá příklon k manuální práci, proto je ve výuce kladen důraz na praktickou složku vzdělávání, v níž žáci získávají odborné kompetence potřebné pro uplatnění v povolání. Absolvent tohoto oboru vzdělání je připravován na pozici manuálního pracovníka schopného vykonávat jednodušší pracovní činnosti při zhotovování truhlářských výrobků v úseku přípravy, opracování materiálu, zhotovení a kompletací výrobků především v provozovnách výroby a v místech provádění truhlářských řemeslných služeb. Postupně se tak může stát způsobilým řemeslníkem schopným vykonávat nejen jednodušší, ale i přípravné práce, dále základní obslužné a manipulační práce související s výrobou. Zvládne také údržby výrobků truhlářské produkce v budovách, osazených produkty dřevozpracující řemeslné výroby. Žák je veden tak, aby se uplatnil na trhu práce, začlenil se do společnosti a také, aby si vypěstoval kladný vztah k práci. 

       

 • Sleduj gymnázium na sociálních sítích

 • Sleduj učiliště na sociálních sítích