• Kadeřník/-ce


     • Název oboru

      Kód oboru

      Kadeřník / Kadeřnice

      69-51-H/01

      Stupeň vzdělání

      střední vzdělání s výučním listem

      Délka studia

      3 roky

      Forma studia

      denní

      Cena 16 800,-- Kč/rok (aktuální ceník)

      Profil absolventa:

      Absolvent je kvalifikovaný pracovník, který poskytuje profesionální kadeřnické služby a může se uplatnit z hlediska svého uceleného odborného vzdělání v malých a středně velkých provozovnách poskytujících odborné profesionální služby. Je schopen provádět technologické úkony jako je holení, úprava vlasů a tvorba účesu, melírování, odbarvování, barvení vlasů včetně aplikace vlasové kosmetiky s dodržováním BOZP a hygienických zásad.
      Dalším sebevzděláváním se může propracovat na pozice školitele kadeřnických technologií či odborného poradce specializovaného pro konkrétní firmu nebo v oblasti vlasové kosmetiky a typologie účesů. Získané znalosti a vědomosti má možnost rozvíjet a prohlubovat nástavbovým studiem zaměřeným na vlasovou kosmetiku nebo podnikání v oblasti služeb.

     • Cukrář/-ka


     • Název oboru

      Kód oboru

      Cukrář / - ka

      29-54-H/01

      Stupeň vzdělání

      střední vzdělání s výučním listem

      Délka studia

      3 roky

      Forma studia

      denní

      Cena 9 600,-- Kč/rok (aktuální ceník)

      Profil absolventa:

      Absolvent ŠVP cukrář/ka se uplatní v cukrářské výrobě v cukrářských provozovnách, hotelích, restauracích, dalších zařízeních společného stravování i jako prodavač v cukrárně. Učební obor vede žáky k získání vědomostí a dovedností spojených s cukrářskou výrobou v nejširším slova smyslu, k chápání podstaty ekonomických jevů a principů tržního hospodářství, k ovládání jednoduchého účetnictví a osvojení základních administrativních prací v provozovně, využívání prostředků informačních a komunikačních technologií. Učí se aplikovat psychologii ve sféře podnikání, obchodu a osvojení si zásad jednání se zákazníkem.

      Zná podstatné vlastnosti vyráběného a prodávaného cukrářského sortimentu, dovede s ním manipulovat od příjmu surovin až po expedici hotových výrobků, ovládá základní receptury výroby, způsoby ošetřování, skladování, aranžování, vystavování zboží.
      Vykonáním závěrečné zkoušky získal absolvent výuční list pro výkon povolání cukrář/ka. 
      Po nezbytném zapracování může zastávat různé obchodně provozní funkce nebo se stát samostatným obchodníkem, popřípadě si zvýšit vzdělání a v nástavbovém studiu podnikáni získat maturitu.

     • Vlásenkář a maskér


     • Název oboru

      Kód oboru

      Vlásenkář a maskér

      82-51-H/05

      Stupeň vzdělání

      střední vzdělání s výučním listem

      Délka studia

      3 roky

      Forma studia

      denní

      Ceník 20 000 ,-- Kč/rok (aktuální ceník)

      Profil absolventa:

      Absolvent oboru vzdělání Vlásenkář a maskér má středoškolské vzdělání se všeobecnou i odbornou vzdělávací složkou. Absolvent učebního oboru se uplatní zejména jako maskér, make-up artist nebo vlásenkář při výkonu povolání v oblasti scénické tvorby, při navrhování a zhotovování paruk, vlásenkářsko-maskérských výrobků a scénických masek. Je schopen provádět líčení umělců i ostatních účinkujících a upravovat jejich účesy a masky v souladu s výtvarnými návrhy a tvůrčími záměry inscenátorů. Orientuje se v dějinách umění, zejména ve vztahu k vývoji uměleckého řemesla a bude schopen stylizovat líčení filmových i divadelních postav podle charakteru postavy a historického období. Umí vytvářet návrhy masek a v souladu s tvůrčím záměrem zhotovovat scénické masky se speciálními výrazovými efekty. Zvládne navrhnout a ručně vyrobit divadelní a filmové vlásenky a provést základní i konečnou úpravu účesů z přírodních i umělých materiálů. Může se ucházet o přijetí na pozice vizážisty, vlasového stylisty ve svatebních a modelingových agenturách včetně fotografických ateliérů.  V rámci studia získal praktické zkušenosti v reálném prostředí divadel, filmových ateliérů a televizních studií. Získání výučního listu mu umožňuje pokračovat v nástavbovém studiu zakončené maturitou v oblasti umělecké nebo provozně ekonomické. 

     • Truhlář / -ka


     • Název oboru

      Kód oboru

      Truhlář

      33-56-H/01

      Stupeň vzdělání

      střední vzdělání s výučním listem

      Délka studia

      3 roky

      Forma studia

      denní

      Ceník 10 800 ,-- Kč/rok (aktuální ceník)

      Profil absolventa:

      Obor vzdělání Truhlář je náročný jak na manuální, tak i intelektové dovednosti žáků a v souladu se celospolečenskou potřebou vyžaduje absolventa s tvořivým přístupem, rozvinutým logickým myšlením a estetickým cítěním. Absolvent je připravován na uplatnění dovednosti praktické aplikace získaných poznatků, na přesnost výkonu pracovních činností a výkonovou stabilitu v provozních podmínkách.

      Během výuky si osvojil poznatky o používaných materiálech a technologiích oboru, od zpracování až po finální výrobek. Vzhledem k tomu, že ovládá základní odborné práce ve výrobě nábytku a bytového zařízení včetně stavebně truhlářských výrobků, je schopen provádění oprav a renovací a ovládá i pracovní činnosti v oblasti montáže výrobků, osazování výrobků v objektech, kontroly a jakosti výrobků. Dokáže navrhnout výrobek se správnou vazbou na antropometrii a ergonomii. Umí pracovat se základní výkresovou dokumentací. V rámci odborného výcviku získal znalosti a dovednosti ručního opracování truhlářských materiálů, používání dřevoobráběcích strojů i ostatních výrobních zařízení oboru. Stroje se naučil odborně sestavit a umí je ovládat s ohledem na dodržování zásad bezpečnosti práce, ochrany zdraví a požární ochrany. Dále je připraven i na základní činnosti v oblasti prodeje a logistiky. Může se také uplatnit i při vykonávání činností spojených s údržbou a servisem moderních systémů truhlářské výroby v různých organizacích. Absolvent se rovněž může ucházet o zaměstnání i v příbuzných provozech, má možnost se prosadit u rekonstrukcí, renovací stávajících dřevěných objektů a výrobků celé dřevozpracující produkce. Po zapracování se může uplatnit i u všech následných, zvláště montážních a dokončovacích stavebně truhlářských prací, především v interiérech domů a budov, neboť již během studia byl veden k zhotovování celé řady truhlářských výrobků, včetně jejich závěrečného osazení do objektů.

      Dosažené vzdělání splňuje základ pro další vzdělávání v systému celoživotního vzdělávání. Získané znalosti a vědomosti může rozvíjet a prohlubovat nástavbovým studiem.

       


 • Sleduj gymnázium na sociálních sítích

 • Sleduj učiliště na sociálních sítích