• PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ UČILIŠTĚ

    •  

     OBOR VZDĚLÁNÍ KADEŘNÍK 69-51-H/01

     Přijímací zkoušky se nekonají. Škola hodnotí průměr za celou 8. třídu (1. a 2. pololetí) a 1. pololetí 9. třídy. Pro vyhodnocení výsledků se stanoví pořadí dle průměru.

     Přihlášky ke studiu se odevzdávají do 1. března 2023.

     Do 1. ročníku od září 2023 přednostně přijímáme žáky z 9. tříd ZŠ.

     Pozadavek_na_zdravotni_zpusobilost_-_Kadernik_(3).docx

     Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé střední učiliště s.r.o. nevyhlašuje 2.kolo přijímacího řízení na obor vzdělání Kadeřník.

      


     OBOR VZDĚLÁNÍ VLÁSENKÁŘ A MASKÉR 82-51-H/05

     Pro přijetí uchazeč koná talentovou zkoušku.

     Maximální počet bodů je 100b., pro přijetí je zapotřebí minimální počet 70b.

     Přihlášky ke studiu se odevzdávají do 30. listopadu 2022. 

     2. kolo přijímacího řízení (talentová zkouška) se bude konat ve střdu 15.3.2023 v 12:30 v učňovské maskérně (Milánská 418,  109 00 Praha 10, tel 778 461 266).

     Do 1. ročníku od září 2023 přednostně přijímáme žáky z 9. tříd ZŠ.

     Pozadavek_na_zdravotni_zpusobilost_-_Vlasenkar_a_masker_(1).docx

      

     Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé střední učiliště s.r.o. vyhlašuje jménem ředitelky školy Mgr. Aleny Ondrákové 2.kolo přijímacího řízení na obor vzdělání Vlásenkář a maskér. 

     POZOR ZMĚNA! Z kapacitních důvodů přijímáme přihlášky podané nejpozději do pátku 12.5.2023!

     2.kolo přijímacího řízení na obor vzdělání Vlásenkář a maskér se bude konat ve středu 24.5.2023 ve 12:00 v učňovské maskérně (Milánská 418, 109 00 Praha 10).

      


     TALENTOVÁ ZKOUŠKA (zjišťuje výtvarné nadání a dovednostní předpoklady pro zvolený obor a zahrnuje):

     1. Posouzení donesených vlastních výtvarných prací (až 20 bodů)

     - 3 kresby zpracované na libovolné téma, v libovolném médiu (technice)

     2. Praktická zkouška maskérská (až 20 bodů)

     - líčení dle zadání mistra praxe na místě

     3. Praktická zkouška vlásenkářská (až 20 bodů)

     - základy šití/ vyšívání

     4. Vysvědčení (až 20 bodů)

     - hodnocení známek z výtvarné výchovy

     5. Ústní pohovor (až 20 bodů)

     - ověřují se předpoklady a zájem o vybraný obor a základní znalosti související s oborem

      

     Maximální počet bodů 100 bodů, pro splnění zkoušek musí mít uchazeč nejméně 70 bodůO přijetí rozhoduje pořadí dané sestupně celkovým počtem bodů dosažených v přijímacím řízení.

      


     OBOR VZDĚLÁNÍ CUKRÁŘ 29-54-H/01

     OBOR VZDĚLÁNÍ POTRAVINÁŘSKÁ VÝROBA 29-51-E/01

     Pro přijetí uchazeč koná motivační pohovor.

     Přihlášky se odevzdávají do 1. března 2023.

     Do 1. ročníku od září 2023 přednostně přijímáme žáky z 9. tříd ZŠ.

     Motivační pohovor se bude konat v pondělí 3.4.2023 v časovém rozmezí 12:00 - 15:00 hodin

     Pozadavek_na_zdravotni_zpusobilost_-_Cukrar_(5).docx

     Pozadavek_na_zdravotni_zpusobilost_-_Potravinarska_vyroba.docx

     Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé střední učiliště s.r.o. nevyhlašuje 2.kolo přijímacího řízení na obor vzdělání Cukrář / Potravinářská výroba.

      


     OBOR VZDĚLÁNÍ TRUHLÁŘ 33-56-H/01

     OBOR VZDĚLÁNÍ TRUHLÁŘSKÁ A ČALOUNICKÁ VÝROBA 33-56-E/01

     Pro přijetí uchazeč koná ukázku praktických dovedností:

     1. Práce se dřevem dle pokynu učitele odborného výcviku

     2. Teoretické výpočty (obsah, objem, délka)

     Přihlášky se odevzdávají do 1. března 2023.

     Do 1. ročníku od září 2023 přednostně přijímáme žáky z 9. tříd ZŠ.

     Ukázka praktických dovedností se bude konat v úterý 4.4.2023 v 10:00 ve školní truhlářské dílně

     Pozadavek_na_zdravotni_zpusobilost_-_Truhlar_(1).docx

     Pozadavek_na_zdravotni_zpusobilost_-_Truhlarska_a_calounicka_vyroba.docx

     Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé střední učiliště s.r.o. nevyhlašuje 2.kolo přijímacího řízení na obor Truhlář / Truhlářská a čalounická výroba.

      


     NÁSTAVBOVÉ STUDIUM - OBOR VZDĚLÁNÍ PODNIKÁNÍ 64-41-L/51

     U nástavbového studia se koná jednotná přijímací zkouška z matematiky a českého jazyka a školní motivační pohovor.

     Přihlášky se odevzdávají do 1. března 2023.

     Termíny jednotné přijímací zkoušky: 1. řádný termín 13. 4. 2023, 2. řádný termín 14. 4. 2023.

      

     Požadavek na zdravotní zpúsobilost: nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků

      

     Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé střední učiliště s.r.o. nevyhlašuje 2.kolo přijímacího řízení na obor vzdělání Podnikání.

      

     V případě zájmu uchazeče o navýšení časového limitu pro konání písemných testů jednotné přijímací zkoušky, dodá uchazeč (zákonný zástupce) k vyplněné přihlášce "Doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělání".

      

     Kritéria přijímacího řízení

     Obor vzdělání: Podnikání 64-41-L/51

     Forma vzdělávání: denní/dálková

     Délka vzdělávání: 2 roky

      

     Přijímací řízení se skládá z:

     1)      Jednotné přijímací zkoušky formou písemných testů z českého jazyka a literatury a matematiky a jejích aplikací podle pokynů MŠMT.

     Termín konání jednotných testů v prvním kole: 13. 4. 2023 (první termín), 14. 4. 2023 (druhý termín)

     Náhradní termín k prvnímu termínu: 10. 5. 2023, náhradní termín k druhému termínu 11. 5. 2023.

     Uchazeč koná JPZ v prvním termínu ve škole uvedené v přihlášce v prvním pořadí, ve druhém termínu ve škole uvedené ve druhém pořadí (každý uchazeč může konat oba testy dvakrát – v prvním termínu ve škole uvedené v přihlášce v prvním pořadí, ve druhém termínu ve škole uvedené ve druhém pořadí. Uchazeči se vždy do celkového hodnocení započítává lepší výsledek z každého testu, a to na obou školách). Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami - o uzpůsobení podmínek pro konání JPZ rozhodne ředitel školy (ve spolupráci s CERMAT) podle vyjádření školského poradenského zařízení přiloženého k přihlášce ke vzdělávání. Uchazeči – cizinci, kteří získali předchozí vzdělání v zahraniční škole a nejsou občany ČR, mohou požádat o prominutí JPZ z Českého jazyka a literatury. Škola ověří potřebnou znalost českého jazyka v rámci motivačního pohovoru.

     Ředitelka školy zveřejní seznam přijatých uchazečů pod registračními čísly do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem (CZVV zpřístupní výsledky školám nejpozději do 28. 4. 2023). Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí.

      

     2)      Školní přijímací zkouška

      Uchazeči budou pozváni na přijímací – motivační pohovor, v jehož rámci bude zjišťována motivace ke studiu, všeobecný přehled a orientace v oboru. Pozornost bude věnována také prospěchu v odborných předmětech,  účasti v odborných soutěžích, vlastní tvorbě a zájmovým aktivitám.

      

     Kritéria přijímacího řízení:

     1)      Jednotná přijímací zkouška

     Český jazyka a literatura – max. 50 bodů

     Matematika a její aplikace – max. 50 bodů

      

     2)      Školní přijímací zkouška – max. 50 bodů (motivace ke studiu – 10 bodů

                                                                          všeobecný přehled – 10 bodů

                                                                          orientace v oboru – 10 bodů

                                                                          účast v soutěžích – 10 bodů

                                                                          vlastní tvorba – 10 bodů)

      
     3)      Hodnocení předchozího vzdělávání (vysvědčení z 2. ročníku a 1.pololetí 3.ročníku SOU  – max. 15 bodů (tzn.5 bodů za každé pololetí: prospěch 1,0 – 1,5  = 5 bodů,

                                                                      1,6 – 2,0  = 4 body

                                                                      2,1 – 2,5  = 3 body

                                                                      2,6 – 3,0  = 2 body

                                                                      3,1 – 3,5  = 1 bod

                                                                      3,6 a více = 0 bodů)

     Maximální počet dosažených bodů je 165, pro přijetí je nutné získat minimální počet 80b.

      

     VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ 2023/2024:

     1.kolo - seznam přijatých uchazečů obor podnikání 64-41-L/51 :

     POŘADÍ

     SPISOVÝ ZNAK

     MATEMATIKA

     (max. 50b.)

     ČESKÝ JAZYK

     (max. 50b.)

     ŠKOLNÍ POHOVOR

     (max. 50b.)

     VYSVĚDČENÍ

     (max. 15b.)

     PŘIJETÍ

     (min. 80b.)

     1

     GU/3/2023

     15b.

     20b.

     50b.

     7b.

     ANO (92b.)

     2

     GU/12/2023

     7b.

     18b.

     40b.

     15b.

     ANO (80b.)

     3

     GU/27/2023

     7b.

     20b.

     45b.

     10b.

     ANO (82b.)

     4

     GU/35/2023

     5b.

     17b.

     50b.

     13b.

     ANO (85b.)

     5

     GU/122/2023

     2b.

     17b.

     50b.

     13b.

     ANO (82b.)

     6

     GU/139/2023

     21b.

     18b.

     35b.

     7b.

     ANO (81b.)

     7

     GU/146/2023

     6b.

     17b.

     50b.

     9b.

     ANO (82b.)

     8

     GU/147/2023

     9b.

     28b.

     50b.

     15b.

     ANO (102b.)

     9

     GU/148/2023

     19b.

     27b.

     50b.

     11b.

     ANO (107b.)

     10

     GU/151/2023

     10b.

     15b.

     45b.

     15b.

     ANO (85b.)

     11

     GU/152/2023

     3b.

     16b

     50b.

     15b.

     ANO (84b.)

     12

     GU/158/2023

     9b.

     32b.

     50b.

     6b.

     ANO (97b.)


     ZÁPISOVÝ LÍSTEK

     Zápisový lístek je nutno odevzdat do 10 dnů ode dne oznámení o přijetí (týká se pouze přijatých žáků do 1. ročníků, kteří plynule pokračují ve studiu po ukončení docházky na základní škole).

      


     DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

     Dny otevřených dveří jsou každé úterý a čtvrtek od 13:00 do 16:00 hodin (lze domluvit individuální návštěvu po předchozí telefonické domluvě na telefonním čísle 736 726 330). Pracovník pro přijímací řízení Ivan Čelko, DiS.  


     Do 1. ročníku od září 2023 přednostně přijímáme žáky z 9. tříd ZŠ.

 • Sleduj gymnázium na sociálních sítích

 • Sleduj učiliště na sociálních sítích